วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การเพาะเห็ด

1.โครงงานคอมพิวเตอร์
2.การเพาะเห็ด
3.ผู้จัดทำ
       1.นางสาวพนิดา     สุภาสัย  ชั้น ม.6/1  เลขที่ 4
       2.นางสาววันนิสา   ดาศรี     ชั้น ม.6/1  เลขที่ 7
       3.นางสาวสุกัญญา  ดาศรี     ชั้น ม.6/1 เลขที่  9
4.ครูที่ปรึกษา
       อ.บรรพต  จิตขยัน
5.ระยะเวลาการดำเนินงาน   
       3 เดือน
6.วัตถุประสงค์
       1.เพื่อศึกษาวิธีการเพาะเห็ด
       2.เพื่อให้เกิดความสามัคคีในกลุ่ม
       3. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง
       4. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง

       5.เพื่อให้เกิดความรุ้ความเข้าใจในโครงงานที่ตนเองศึกษา
       6.เพื่อส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
       7.เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
7.แนวคิดที่มาและความสำคัญของโครงงาน 
       เนื่องจากเห็ดนั้นสามารถนำมาประกอบอาหารได้อย่างแพร่หลายและเป็นที่นิยมบริโภค  มีการวางขายทั่วประเทศและตลอดทั้งปี  วิธีการเพาะที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบันได้มีวิธีการเพาะมากมายหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการเพาะในครัวเรือนเพื่อเป็นอาหารหรือการเพาะในโรงเรียนเพื่อการศึกษาหรือนำไปจำหน่ายเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนจนถึงรูปแบบอุตสาหกรรม  เช่น  การเพาะเห็ดในโรงเรือนเพื่อส่งผลผลิตเข้าแปรรูปเป็นเห็ดกระป๋องเพื่อการส่งออก